تاریخ انتشار
پرینت

وزارت تعاون

                                                                                                                         

معاونت طـرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

 

فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي

 

با ظرفيت بسته بندي 1800 تن

گوشت ماهي فرآوري شده در سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيـرماه 1382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي

 

ظرفيت : 1800 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 71/229 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 2060 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : چهـل و نه نفـر

 

دورة بازگشـت سرمايه: شـانزده ماه

 

 

 

 

 

 

 

    مقدمــه :

 

 

     بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.

 

    نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.

 

    از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگي‌هاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات غذايي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.

 

   آلودگي و فساد مواد پروتئيني حيواني و فراورده هاي دامي موجب افت قابل توجه ارزش غذايي و نهايتا خروج مواد باارزش غذايي ازچرخه مصرف مي‌گردد. از ديگر سو استفاده از گوشت ماهي و ساير آبزيان به عنوان يك منبع غذايي مهم و با ارزش مي‌تواند در تامين سلامت جامعه نقش بسزايي ايفا نمايد چرا كه چربي موجود در گوشت ماهي داراي كلسترول غير مضر مي‌باشد. لكن گوشت ماهي ماده غذايي بسيار حساس و سريع الفسادي است كه حفظ كيفيت آن از مرحله صيد تا مصرف از اهميت بالايي برخوردار است، لذا صنايع مربوط به فرآوري و نگهداري اين محصول مي‌توانند در ارتقاي كيفيت و در نتيجه ترغيب مصرف‌كنندگان به استفاده از اين فرآورده مهم مؤثر باشند ، با عنايت به اين موارد فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي به ظرفيت يكهزار و هشتصد تن در سال مد نظر ارائه دهندگان طرح مي‌باشد. انجام اين امر به صورت دريافت اجرت براي بسته بندي گوشت ماهي از صاحبان كالا بوده و طي آن افت وزني حدود سي و پنج درصدي ناشي از فرايند فرآوري و خروج امعا و احشا  محاسبه مي‌گردد و ضايعات ماهي كه در تهيه پودر ماهي به كار مي‌رود نيز به صاحبان كالا عودت مي‌گردد.

 

   علاوه بر اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسـب اقتصادي است،  با اجـراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

   توجيه اقتصادي طرح :

 

 

   الف – سرمايه گذاري ثابت :

 

 

  

   الف – 1 ) زميـن :

 

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1800

30

54

 

 

 

 

 

   الف – 2 ) محوطه سازي :

 

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1800مترمربع

 550مترمربع

220مترمربع

300مترمربع

5

6

10

20

9

3/3

2/2

6

      جـــمـــع

5/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

 

رديف

شــرح

زيربنا(m2)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سالن توليد و آزمايشگاه

انبار

سردخانه بالاي صفر

سردخانه زير صفر

اداري و سرويس

ساختمان تاسيسات

نگهباني و توزين

ساختمان رفاهي كاركنان

محل باسكول

تونل انجماد

350

50

150

100

80

20

20

100

12

60

600

500

600

600

400

350

400

400

300

600

210

25

90

60

32

7

8

40

6/3

36

   جــــــمـــع

6/511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 4 ) ماشين‌آلات و تجهيزات:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــــرح

تـعداد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

پيش سرد كن پنجاه تني

تونل انجماد پنج تني

ميز و وان استيل

نوار نقاله و ماشين بسته بندي وكيوم

پالت

چرخ دستي

انواع چاقو و مصقل

ترازوي 20 كيلوگرم ديجيتال

1

1

-

2

100

10

50

2

120

300

2

350

6

5/1

1

5

       جــــــمـــــــع

5/785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 5 ) تاسيسات:

 

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

كابل و تابلوهاي برق

حق انشعاب آب و لوله كشي

سيستم سرمايش و گرمايش

مخزن سوخت

سيستم اطفاي حريق

سردخانه 200تني بالاي صفر

سردخانه 150 تني زير صفر

ژنراتور برق اضطراري

باسكول 40 تني با متعلقات

تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس

30

4

10

6

5

5

150

140

6

60

30

     جــــمــــع

446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 6 ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـسان يخچال دار

ليفتراك برقي يك تن

2

1

90

25

180

25

   جــــــمـــع

205

 

 

 

 

 

 

 

 

    الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

خط تلفـن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل رفاهي كاركنان

3

2

2

      جــــــمـــــع

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تاسيس و ثبت شركت و دريافت مجوزها

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

تهيه نقشه هاي ساختماني و طرح جانمايي

آمــوزش

4

4

4

2

      جــــــمـــــع

14

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

54

1/532

5/785

205

446

7

14

جــــمــــع

6/2043

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

2/102

جمـــــع كل

8/2145

 

 

 

 

 

 

   ب- هزينه هاي جاري :

 

   ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

 

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

ظروف يك كيلوگرمي‌باليبل

سلفون

كلر

مواد غذايي كاركنان

1850000عدد

750 رول

400كيلوگرم

-

4/0

250

6

-

740

5/187

4/2

75

    جــــمــــع

9/1004

 

 

 

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مدير طرح

مدير توليد

كارمند مالي و اداري

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

انباردار

آشپز

مسئول تاسيسات

1

1

2

3

35

3

1

1

1

1

2/1

1

9/0

9/0

8/0

8/0

8/0

1

9/0

9/0

8/16

14

2/25

8/37

392

6/33

2/11

14

6/12

6/12

        23% سهم حـق بـيمه كارفرما

3/112

  جـــمــــع كل

49

-

1/682

 

 

 

 

 

    ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/532

446

5/785

205

7

2%

4%

4%

10%

10%

64/10

84/17

42/31

5/20

7/0

   جــــــمـــــــع

1/81

 

 

 

 

 

 

   ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

1/532

446

5/785

205

7

10%

12%

10%

10%

10%

21/53

52/53

55/78

5/20

7/0

   جــــــمـــــــع

48/206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ب- 5 ) سوخت و انرژي :

 

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

آب

تلفن

كيلووات ساعت

ليتر

متر مكعب

-

400000

10000

10000

-

250

650

120

-

30

5/6

2/1

3/2

   جــــــمـــــــع

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

9/1004

1/682

1/81

48/206

40

جــــمــــع

58/2014

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

72/100

جمـــــع كل

3/2115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه در گردش ( دوره يك‌ماهه )

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

74/83

84/56

33/3

جمـــــع كل

91/143

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

8/2145

91/143

جمـــــع كل

71/2289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ج – درآمـد:

 

شرح

ارزش‌واحد (ريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

اجرت بسته بندي ماهي در بسته‌هاي 1000 گرمي (با احتساب 35% ضايعات قسمت‌هاي زايد)

1900

1800000

3420

     جــــــــمـــــــــع

3420

 

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

5/3

4/68

   جــمـــع

9/71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

3420

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

3/2115

سود ناويژه

7/1304

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

4/68

سود عملياتي

3/1236

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

8/1232

 

 

 

 

 

 

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

 

دوره بازگشت سرمايه = 31/1  سال ( تقريبا 16 ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

 

( ارقام به ميليون ريال )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

9/1004

100

0

-

9/1004

حقوق و دستمزد

7/238

35

4/443

65

1/682

سوخت و انرژي

32

80

8

20

40

تعمير و نگهداري

9/64

80

2/16

20

1/81

استـهلاك

0

-

48/206

100

48/206

توزيع و فروش

4/68

100

0

-

4/68

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

5/3

100

5/3

پيش بيني نشده

61/85

85

11/15

15

72/100

جمـــع

51/1494

-

69/692

-

2/2187

 

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل52/24% مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محاسبة كارمزد وام

 

 

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد:

         كارمزد:

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

 

2060 ميليون ريال

12 ماه

16%

6/329 ميليون ريال

 

 

 

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

 

6/2389 ميليون ريال

36 ماه

16%

5/573 ميليون ريال

1/903 ميليون ريال

33/301 ميليون ريال

67/686 ميليون ريال

 

 

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

 

  ارقام به ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

67/686

67/686

67/686

كارمزد تسهيلات

0

33/301

33/301

33/301

جـــمــع

0

988

988

988

 

آمار بازدید سایت

959741
امروزامروز100
دیروزدیروز473
این هفتهاین هفته1165
این ماهاین ماه12740
آمار کلآمار کل959741
کاربران وارد شده: 0
مهمان: 4
شما اینجا هستید:   خانه مقالاتطرح های توجیه فنی و مالیصنایع تبدیلی دامیفرآوري و بسته‌بنـدي ماهي با ظرفيت بسته بندي 1800 تن

طراحی و اجرا توسط شهرام عطریان